Samenwerking - Vrijzinnigen Brielle e.o.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Samenwerking

Informatie
Samenwerkingsverbanden

• Landelijk en regionaal overleg Vrijzinnigen
   Nederland

Jaarlijks wordt door het Landelijk Bestuur een zgn. clusteroverleg gehouden met de verenigingen uit de regio Rijnmond. Dit vindt ca. een maand voor de Landelijke Algemene Ledenvergadering plaats. In dit overleg worden de onderwerpen besproken, die tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de orde komen.
Verder is Ad Soutendijk lid van een landelijke commissie, die innovatieprojecten beoordeelt en van de werkgroep Vrijzinnigen 2020. Deze werkgroep heeft als opdracht om adviezen te geven over hoe er een optimale samenwerking tussen de lokale verenigingen en het hoofdbestuur kan worden bereikt en hoe goede initiatieven en ontwikkelingen het beste worden gestimuleerd en ondersteunt.


• Samenwerking in de Raad van Kerken (RvK)
    te  Brielle.

Wij nemen deel aan het overleg met de Raad van Kerken in Brielle. Door de Raad van Kerken worden jaarlijks 3 oecumenische diensten gehouden, waarvan er één door onze vereniging wordt verzorgd. Verder worden er in de vastentijd drie vastenmaaltijden georganiseerd. De opbrengst van deze maaltijden zijn bestemd voor een goed doel.
Als opvolging van het “ Debat in de Stad” is besloten thema-avonden te organiseren die in ons gebouw worden gehouden. ( zie thema-avonden in het programmaboekje)


• Kontakten met Apostolisch Genootschap in
   Rockanje (Apgen)

In het najaar van 2015 is met het Apgen afgesproken, dat wij twee keer per jaar een gezamenlijke activiteit organiseren, die om en om in Brielle en Rockanje wordt gehouden. Dit gebeurt in het kader van een goed nabuurschap. In 2016 is op 29 mei 2016 een viering in Brielle gehouden en de tweede viering vond plaats op 25 september 2016 in Rockanje.
Deze samenwerking is positief beoordeeld en afgesproken is om dit voort te zetten. (zie samenwerking met het Apostolisch Genootschap te Rockanje in het programmaboekje)
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu